Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/Stichting Fonds Elisabeth van der Mieden

Stichting Fonds Elisabeth van der Mieden

Postadres

Stichting Fonds Elisabeth van der Mieden
Zutphensestraatweg 47
6955 AE Ellecom
E-mail: stichting@fonds-evdmieden.nl

Rentmeester

Ir. T.J. Korevaar

Doelstelling

Mevrouw Elisabeth van der Mieden, weduwe van Arien Knuyver, secretaris van de hoge en vrije heerlijkheid Gent en Erlecom, en echtgenote van Jan van Erp, bepaalde bij testament, opgemaakt te Bemmel op 28 november 1787, dat haar nalatenschap onder andere zou moeten worden aangewend tot het onderhoud en de studie van een of twee jongeren, zich voorbereidend op respectievelijk studerend in de protestantse theologie. Elisabeth van der Mieden overleed op 8 maart 1797.

Ingevolge art. 58 lid 1 van de Overgangsweg voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek is het fonds op 26 juli 1976 een stichting geworden waarvan de statuten op 17 november 1980 in een notariële akte zijn opgenomen. Op 12 oktober 1993 zijn de statuten gewijzigd.

Het fonds heeft als doelstelling: het verstrekken van een of twee beurzen aan jongeren, wonende in de Over-Betuwe, om te kunnen (gaan) studeren in de theologie. Het aantal te verstrekken beurzen zal worden vastgesteld door het bestuur van de stichtingen.

Voorwaarden en beperkingen

  1. De (academische) theologiestudie moet in Nederland worden gevolgd.
  2. Een bijdrage wordt maximaal gedurende tien jaar verstrekt.
  3. Voor gemelde beurs komen bij voorrang als gegadigden in aanmerking jongeren die behoren tot de familie van Elisabeth van der Mieden, destijds te Bemmel.
    Mochten zulke familieleden niet (meer) bestaan, dan komen bij voorkeur als gegadigden in aanmerking de kinderen van predikanten in de Over-Betuwe die voor de genoemde studie geschikt zijn. Daarbij krijgen kinderen van predikanten in Bemmel voorrang .

Dit alles ter beoordeling van het bestuur. 

Bijdragen

De door de stichting te verstrekken beurzen zullen naar gelang van de beschikbare middelen gegeven worden ter tegemoetkoming in de zuivere studiekosten alsmede ter verschaffing van het benodigd kleed-, zak- en kostgeld. Het bestuur is belast met de beoordeling van de in dit artikel omschreven voorwaarden en mogelijkheden.

De hoogte van de bijdrage bedraagt per jaar maximaal € 3.500 (2018). Dit bedrag wordt jaarlijks met de inflatie geïndexeerd.

Een bijdrage in nascholing is eveneens mogelijk, de bijdrage is dan lager.

Bijdragen in promotieonderzoek wordt niet gegeven.  

Aanvraagprocedure

  1. Toelagen moeten worden aangevraagd met een formulier dat via e-mailadres stichting@fonds-evdmieden.nl kan worden opgevraagd.
  2. Aanvragen moeten in principe vóór 1 november van het studiejaar worden ingediend. Je ontvangt dan voor het einde van het kalenderjaar bericht.
  3. Aanvragen voor steun voor nascholing door predikanten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de gemeente, en kunnen doorlopend worden ingediend.

Gebied

Landelijk