Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/Stichting_Fonds_legaat_Ad_Pias.rtd

Stichting Fonds legaat 'Ad Pias Causas'

Postadres

Prof. Dr F.L. Moll, Reelaan 29, 3735 KK te Bosch en Duin

E-mail: fransmoll50@gmail.com

Administrateur & bestuurder

prof.dr. F.L. Moll

Doelstelling

Door de heer Pieter Boelen, Ridder, Baronet en Heer van Puttershoek is per 1 januari 1646 testamentair vastgelegd dat uit een daartoe vermaakt legaat moet worden ingesteld een Fonds, welk Fonds notarieel per 23 november 1992 is omgevormd tot de sichting: Fonds Legaat Ad Pias Causas.
Het fonds heeft als doelstelling: het bevorderen dat universitair opgeleide predikanten blijvend beschikbaar zullen zijn om voor te gaan in reguliere gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland of van de Remonstrantse Broederschap.
Tevens stimuleert de Stichting theologische studenten die de masteropleiding volgen d.m.v. het toekennen van boekentoelagen en het ondersteunen van studiereizen.

Bijdragen

  • Studenten in de theologie, die een Master Gemeentepredikant volgen aan de Protestantse Theologische Universiteit dan wel aan het Remonstrants Seminarium, kunnen tot drie maal een boekentoelage à € 400,- aanvragen. Ook kan door hen steun worden gevraagd voor relevante studie in het buitenland.
  • Predikanten, werkzaam binnen de genoemde kerkgenootschappen, kunnen in aanmerking komen voor steun bij nascholing of buitenlandse studies. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de drukkosten van een dissertatie.
  • Tegemoetkoming in de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU behoort eveneens tot de mogelijkheden.
  • Toelagen worden in principe niet met terugwerkende kracht toegekend.

Aanvraagprocedure

  • Aanvragen voor toelagen dienen in alle gevallen elektronisch te worden gedaan.
  • Aanvragen voor boekentoelagen en relevante studie in het buitenland door studenten dienen vóór 1 september voorafgaande aan het studiejaar waarop ze betrekking hebben, te worden ingediend bij de administrateur en vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de opleidings- en/of onderwijscoördinator van de opleiding.
  • Aanvragen voor steun ten behoeve van nascholing en/of buitenlandse studie door predikanten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de gemeente, en kunnen doorlopend worden ingediend. Deze worden per geval behandeld.
  • Aanvragen ten behoeve van een promotieonderzoek dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de promotor. Deze worden per geval behandeld.

Gebied

Landelijk