Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/GeertruidaBerdendina.rtd

Stichting Geertruida Berendina de Tombe-Rasker Fonds

Postadres

St. G.B. de Tombe-Rasker Fonds
p/a PThU
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam

Secretaris

mr. drs. D.J. de Boer (djdeboer@pthu.nl)

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan studenten, studerende aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) of een andere universiteit waar een theologische bachelor en/ of masteropleiding wordt aangeboden en die zich voorbereiden op het bekleden van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij, die de namen Rasker, De Tombe, Des Tombes dragen genieten voorkeur van steunverlening.

In alle gevallen wordt aan degenen die ingeschreven staan in het kerkelijk album van de Protestantse Kerk in Nederland, na het overleggen van de aanschafbonnen, de aanschaf vergoed van: de Biblia Hebraica (kleine uitgave), het Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), G. van den Brink & C. van der Kooij, Christelijke dogmatiek, en A.J. Rasker De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 (laatste druk).

Het fonds is tevens bereid bijdragen te verstrekken voor andere theologische literatuur.

Studenten dienen hiertoe een aanvraag te doen waarbij een overzicht van de begeerde boeken is gevoegd. Een aanbeveling van een hoogleraar van de PThU dient te worden meegezonden. De maximale vergoeding per aanvraag bedraagt € 250. 

Ten slotte kunnen aanvragen worden ingediend voor het maken van een studiereis naar het buitenland in het kader van de opleiding tot predikant. Een aanvraag voor het vergoeden van kosten in verband met een studiereis wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze ten minste bestaat uit:

  • een brief waarin de student het motief voor het ondernemen van de reis onder woorden brengt en de student duidelijk maakt welke doel hij of zij met de reis wenst te bereiken, en welk product uit de reis voortvloeit (een scriptie, tijdschriftartikel, reflectieverslag)
  • een aanbeveling van een hoogleraar van de PThU
  • een begroting van inkomsten en uitgaven
  • een cv
  • en een actuele opgave van behaalde studieresultaten.

Bijdrage

Wordt per aanvraag beoordeeld, met dien verstande dat de maximale vergoeding voor aanschaf theologische literatuur € 250 bedraagt.

Aanvraagprocedure

Verzoeken om steun moeten schriftelijk bij het bestuur op eerder genoemd postadres worden ingediend.