Coronavirus

De PThU volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Bij het geven van onderwijs houdt de PThU zich aan de richtlijnen van het RIVM. De PThU heeft een beleidskader opgesteld waarin de kaders staan waarbinnen besluiten over onderwijs en onderzoek worden genomen. 

Het beleidskader is vastgesteld op basis van:

 1. de maatregelen die de overheid neemt en het OCW in het bijzonder, die bepalend zijn voor:
 2. de afspraken die binnen VSNU voor de sector WO worden gemaakt, die bepalend zijn voor:
 3. de besluiten van onder andere partneruniversiteiten VU en RUG.

De besluiten die wij als PThU hebben genomen, hebben betrekking op de volgende de drie locaties van de PThU in Amsterdam, Groningen en Hydepark.

Uitgangspunten beleid

Bij de besluiten die zijn genomen zijn de volgende randvoorwaarden het uitgangspunt:

 1. De veiligheid van medewerkers en studenten staat centraal en moet worden gegarandeerd.
 2. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend en worden opgevolgd.
 3. Er is ruimte voor maatwerk voor het treffen van beschermingsmaatregelen voor studenten en medewerkers.
 4. Er is voldoende capaciteit in het OV beschikbaar om activiteiten op te starten en op te schalen.
 5. Er zijn geschreven en gecommuniceerde richtlijnen voor medewerkers en studenten wanneer zij naar de vestigingen van de PThU kunnen komen.
 6. Er zijn maatregelen getroffen om te bewaken dat de 1,5 meter maatregel wordt gehanteerd.
 7. Er is voorzien in toezicht op en handhaving van de 1,5 meter maatregel.
 8. Er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen.
 9. Er zijn regels voor aankomsttijden en vertrektijden van studenten en medewerkers als de capaciteit vraagt om werken in groepen en shifts.
 10.  Het rooster voor het onderwijs voorziet in aanbod van onderwijs op een manier dat dit binnen de geldende maatregelen kan worden uitgevoerd.

Locaties PThU Amsterdam en Groningen

 • Colleges

  Onderwijs wordt bij voorkeur fysiek aangeboden. De mate waarin fysieke colleges kunnen worden gegeven is mede afhankelijk van de geldende maatregelen.

 • Studiewerkplekken en ontmoetingsruimten

  De beschikbaarheid van studiewerkplekken is sterk afhankelijk van mogelijkheden binnen de gebouwen en de maatregelen die van kracht zijn. Dit geldt ook voor de ontmoetingsruimten. De 1,5 meter richtlijn is hier ook leidend in.

 • Promotie, oraties, evenementen

  Onze primaire aandacht gaat uit naar ons onderwijs en het streven is om dit zo goed mogelijk te organiseren binnen de kaders die door de maatregelen worden bepaald.

  Besloten is dat tot 31 december 2021 geen evenementen op de PThU-locaties worden georganiseerd, omdat de prioriteit zal liggen bij het verzorgen van onderwijs voor studenten en faciliteren van werkruimtes voor medewerkers.

  Dat betekent ook dat de verhuur van zalen en ruimtes aan externen  tot 31 december 2021 niet wordt aangeboden.

 • Thuiswerken

  Medewerkers kunnen thuis werken of op locatie bij de PThU. Hierbij houden we de 1,5 meter maatregel in acht. Daardoor is het aantal werkplekken beperkt. We vragen medewerkers dan ook een werkplek te reserveren via de Zaalagenda. Om zo veel mogelijk medewerkers de kans te geven op locatie te werken, vragen we medewerkers maximaal de helft van hun werktijd op locatie te zijn.

 • Onderzoek

  Onderzoek kan thuis plaatsvinden of op locatie bij de PThU. Hierbij houden we de 1,5 meter maatregel in acht. Daardoor is het aantal werkplekken beperkt. We vragen medewerkers dan ook een werkplek te reserveren via de Zaalagenda. Om zo veel mogelijk medewerkers de kans te geven op locatie te werken, vragen we medewerkers maximaal de helft van hun werktijd op locatie te zijn.

   Begeleidingsgesprekken vinden online plaats.

 • Bibliotheek

  De PThU verleent haar diensten zoveel mogelijk digitaal. Fysieke uitleen is mogelijk op aanvraag en/of afspraak. Er zijn beperking op de fysieke uitleen. Op de website staat meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen. De openstelling van de bibliotheek is afhankelijk van de besluiten op gebied van de openstelling van de gebouwen en de richtlijnen op gebied van de 1,5 meter regel.

  Lees meer

Bekijk eerdere nieuwsberichten

RIVM is belangrijkste bron van informatie

Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De PThU volgt de adviezen van het RIVM en houdt deze samen met de VU, voor locatie Amsterdam, en andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog steeds vragen? Dan kunnen medewerkers en studenten van de PThU contact opnemen met de volgende informatiepunten:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.