Home/actueel/PThU nieuws/Conferentie Paulus in Hellendoorn
26 januari 2018

Conferentie Paulus in Hellendoorn

Een radicaal nieuwe kijk op Paulus

Na een lange aanloop wordt in onze dagen niet alleen Jezus maar ook Paulus ”heimgeholt”. En wel radicaal! Er is niets maar dan ook helemaal niets waardoor Paulus buiten de kring van het toenmalige veelkleurige Jodendom is geraakt. In plaats van een nieuwe religie te stichten wilde hij “gans Israël” behouden. “Rechtvaardiging door het geloof” was Paulus’ briljante theorie om ook niet-Joden tot het Verbondsvolk te rekenen. De apostel wilde niets liever dan ook hen zo veel mogelijk op de weg van de Tora brengen door hen van afgoderij weg te leiden. En net als Jezus verwachtte ook Paulus de komst van het Koninkrijk nog in zijn eigen dagen. (www.joods-christelijke-dialoog.nl)

Dinsdag 6 maart 2018

Dagconferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel en Noordoost Nederland.

Thema: de conferentie borduurt voort op de uitkomsten van het Symposium ‘Jezus en Paulus: Joodse hervormers' dat op 7/8 november 2016 in Lunteren gehouden werd onder auspiciën van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël,

  • zie: www.joods-christelijke-dialoog.nl. Op dat symposium werd uitgebreid ingegaan op nieuwe, verrassende ontwikkelingen in Joodse en christelijke visies op Jezus en Paulus.

De grote uitdaging waar we nu voor staan, is deze thematiek vanuit de sfeer van geleerdheid over te brengen naar de kansels van de plaatselijke gemeenten.

Programma

Ochtendprogramma


dr. J.D.Th. Wassenaar

predikant Protestantse Gemeente Hellendoorn opent de conferentie met een liturgische ontmoeting

 dr. E. van der Linden

een terugblik op het symposium 'Jezus en Paulus: Joodse hervormers' (Lunteren 2016) en op de publicatie van 'Een Jood, geraakt door Jezus. Paulus radicaal opnieuw'.

 prof. dr. A. Houtman

'De voetstappen van de Messias. Navolging en verwachting'. Richtinggevende perspectieven in het hedendaags Paulus-onderzoek en de doorwerking ervan in de dagelijkse praktijk van het gemeenteleven.

 ds. D. Pruiksma

uitwisseling van gedachten na Buzzz-groepen.

 

 

workshops in twee rondes

Over o.m. 1 Korinthe 15; 1 Korinthe 7:17-24; Romeinen 3:21-22 met Dineke Houtman, Eeuwout v/d Linden, Dick Pruiksma, Chanan Raguse en Bert Oude Engberink

Actuele ontwikkelingen in Kerk & Israël, landelijk en provinciaal

Over de website joods-christelijke-dialoog.nl over de reizende tentoonstelling 'Al waren onze monden vol van zang' voortgang van de Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland

'Paulus popelt op de Piazza del Populo'

Cabareteske invallen van theoloog en cabaretier René van den Beld, begeleid door Job de Bruijn

Info, locatie en aanmelding

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Kosten € 10,- inclusief lunch.

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur

Informatie: Reinier Gosker tel. 0522 855782

e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelden voor 27 februari 2018: Ad de Hoop

e-mail: adehoop11@hetnet.nl na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Organisatie

Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland (PKN)

Deze conferentie is mogelijk gemaakt door subsidies van het RCO-Overijssel en de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek .

Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de website van de Protestantse Kerk.