Home/actueel/PThU nieuws/Vacature lid raad van toezicht zetel financiën/ bedrijfsvoering
19 mei 2017

Vacature lid raad van toezicht zetel financiën/ bedrijfsvoering

In verband met het vertrek van het lid dat de zetel met het profiel financiën/bedrijfsvoering bezet nodigt de raad van toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) kandidaten uit die zich herkennen in onderstaand profiel uit om te solliciteren naar de positie van  

Lid raad van toezicht voor de zetel financiën/ bedrijfsvoering

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden en is op zoek naar een nieuw lid dat vanuit gedegen financieel en bedrijfskundig inzicht de raad wil komen versterken.

De raad van toezicht heeft naast zijn toezichthoudende taak nadrukkelijk de opdracht gevraagd en ongevraagd advies te geven  aan het College van Bestuur. Vanuit uw expertise denkt u actief en creatief mee met het belang van de financiële en bedrijfsmatige continuïteit van de PThU voor ogen. U doet dit vanuit een innovatieve en marktgerichte benadering, bij voorkeur vanuit uw ervaring en/of bekendheid met het hoger onderwijs. Dit alles doet u voor een universiteit die zich inzet om theologen op te leiden als predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland en voor  functies binnen  het brede maatschappelijke werkveld buiten de kerk.

U maakt uit hoofde van uw expertise deel uit van de auditcommissie.

Het nieuwe lid wordt benoemd door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland voor een  zittingstermijn van vier jaar. Leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad legt verantwoording af aan de generale synode.

Het profiel

Van het lid van de Raad van toezicht van de PThU wordt verwacht dat deze

  • belijdend lidmaat is van de Protestantse Kerk in Nederland;
  • beschikt over ruime bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring, waaruit blijkt dat het raadslid over de capaciteiten beschikt een substantiële bijdrage te leveren aan de toezichtfunctie binnen de PThU;
  • inzicht en gevoel heeft voor de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen waarbinnen de PThU functioneert;
  • voldoende tijd ter beschikking wil en kan stellen voor de vervulling van de toezichtstaak. Tevens is het raadslid beschikbaar voor consultaties en overleg;
  • borg staat voor een kritische en onafhankelijke opstelling.

Over de PThU

De Protestantse Theologische Universiteit  is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen. De PThU verzorgt onder meer de ambtsopleidingen tot predikant en predikant-geestelijk verzorger in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), alsmede de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers. De PThU is gevestigd in Amsterdam en Groningen en werkt samen met de VU Amsterdam en de RUG Groningen. In Amsterdam is de PThU gevestigd in het gebouw van de Vrije Universiteit aan de Boelelaan.

Procedure

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de vicevoorzitter mevr. ir. H.A.C. Branderhorst (hacbranderhorst@gmail.com).

Uw sollicitatie kunt u t/m 2 juni 2017 richten aan mr. drs. D.J. de Boer (djdeboer@pthu.nl), t.a.v. mevr. ir. H.A.C. Branderhorst, voorzitter benoemingsadviescommissie. Uw sollicitatie dient vergezeld te gaan van een motivatiebrief en CV.

In de procedure is opgenomen dat de benoemingsadviescommissie een voordracht doet aan de raad van toezicht en aan het moderamen van de generale synode, waarna de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een besluit tot benoeming neemt.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 24 en 25.

Klik hier voor de vacaturetekst in pdf.