Home/actueel/PThU agenda/Promotie Hanna Rijken MA bij de PThU
12 december 2017

Promotie Hanna Rijken MA bij de PThU

Op dinsdag 12 december verdedigt Hanna Rijken in de aula van de Vrije Universiteit (De Boelelaan 1105, Amsterdam) haar proefschrift. De titel van de dissertatie luidt: ‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context.

De promotieplechtigheid begint om 15.45 uur precies. Promotoren zijn prof.dr. Marcel Barnard en dr. Martin Hoondert. Voorafgaand aan de promotie is er een mini-symposium, getiteld ‘Sacro-Soundscapes. Transforming church music in a post-secular age’.

Over het proefschrift

Er is iets opmerkelijks aan de hand in Nederland. Op steeds meer plaatsen worden choral evensongs gehouden, buiten de context van de Anglicaanse kerk. Er komen veel mensen op de choral evensongs af: kerkelijken, maar ook rand-kerkelijken en buitenkerkelijken. Dit is opvallend in een - wat genoemd wordt - geseculariseerd land als Nederland. Een belangrijke vraag is waarom de choral evensongs zo populair zijn. Hoe worden ze uitgevoerd in Nederland? Waarom zingen of organiseren koren een evensong en waarom gaan mensen er naar toe? In dit proefschrift wordt op deze vragen in gegaan. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe wordt de choral evensong toegeëigend in Nederland? De concepten van deze thesis zijn ‘toe-eigening’ en ‘transformatie van religiositeit’. De onderzoeksvraag werd benaderd door op enkele aspecten van de choral evensong in Nederland in te zoomen: de taal, de ruimte, de kleding en de muziek. Eerst werd de rituele toe-eigening onderzocht en daarna werden de betekenissen die door de participanten werden toegekend benoemd. Participanten kennen verschillende liturgisch-rituele kwaliteiten toe aan de choral evensong, zoals bijvoorbeeld schoonheid, sacraliteit en ritualiteit. Vervolgens werden de elementen die onderdeel waren van de toe-eigening in gesprek gebracht met de dynamieken van religie en religiositeit in de contemporaine samenleving en nieuwe vormen van sacraliteit. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de populariteit van de choral evensong wijst op een veranderende religiositeit met een wending naar esthetiek (‘perfect beauty’) en sacraliteit (‘holiness’). 

Over de promovendus

Hanna Rijken, theoloog en musicus, studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (bachelor), de Universiteit van Tilburg (research master Ritual & Liturgical Studies) en de PThU Amsterdam (master gemeentepredikant) en fluit, koordirectie en kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze werkte van 2013 tot 2016 als promovenda liturgiewetenschap aan de PThU Amsterdam. Sinds 2016 is ze aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) verbonden als docent Liturgiek. Ook is ze predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht, voor het interkerkelijke project dat ze initieerde: Wekelijkse Choral Evensong & Pub op donderdagavond in de Utrechtse binnenstad. Hanna is dirigent en oprichter van het Vocaal Theologen Ensemble en van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Ze was lid van redactie van het Liedboek (2013) en is musical advisor van de Dutch Church in Londen.