Home/actueel/PThU agenda/Vijfde Hendrik Kraemer-lezing door Rev. Dr. Johnson Mbillah
21 juni 2017

Vijfde Hendrik Kraemer-lezing door Rev. Dr. Johnson Mbillah

The Complex Character of Christian-Muslim Relations in Africa: Protagonists and Antagonists of Africa’s Plural Religious Environment and the Struggle for Influence and Impact on Society

See below for English

Wanneer: 21 juni 2017, 14.30 uur

Waar: PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (VU-Hoofdgebouw, eerste verdieping)

Aanmelden: via onderstaand formulier vóór 19 juni a.s.

U bent van harte welkom op de vijfde editie van de jaarlijkse Hendrik Kraemer lezing op 21 juni a.s. bij de PThU in Amsterdam. Dit jaar zal Rev. Dr. Johnson Mbillah uit Ghana de lezing verzorgen onder de titel:

‘The Complex Character of Christian-Muslim Relations in Africa: Protagonists and Antagonists of Africa’s Plural Religious Environment and the Struggle for Influence and Impact on Society’

De lezing begint om 14.30 uur en vindt plaats bij de PThU, vestiging Amsterdam, VU hoofdgebouw, eerste etage, E-vleugel.

Dit jaar staat racisme centraal in het kader van samenlevingen die veranderen door migratiedynamieken. De lezing en het daaraan voorafgaande mini-symposium worden georganiseerd met het doel alledaagse vormen van racisme ter sprake te brengen en te kijken hoe zulke reflecties het bestrijden van racisme door en in Christelijke gemeenschappen bevorderen. Centraal staan vragen als: op welke manier gaan racisme en migratie samen? Welke nieuwe vormen van racisme zijn er aan het ontstaan in veranderende samenlevingen (met een focus op Nederland). In hoeverre is islamofobie een vorm van racisme?

Over de lezing

Het is algemeen bekend dat in veel Subsaharaanse Afrikaanse families en ook in sommige huishoudens christenen en moslims samenleven, samen eten, samen op de boerderij werken; samen diverse religieuze festivals vieren; samen de vreugden van de geboorte en het verdriet van de dood delen; en gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van de gemeenschap. Dit fenomeen, dat kan worden omschreven als praktische theologie die in de Afrikaanse pot wordt gebrouwen, toont de aangeboren Afrikaanse spiritualiteit die zich richt op existentiële problemen. Het is de basis geworden van de Afrikaanse religiositeit, die zijn oorsprong vindt in de filosofie van ‘leven en laten leven’ in harmonie met religieuze diversiteit.

Dit verschijnsel, dat in gaat tegen de norm in een aantal landen op de wereld, bracht een nieuwsgierige bezoeker ertoe een Afrikaanse landheer te vragen hoe dat mogelijk was. De landheer antwoordde: 'voordat de Europeanen ons suiker brachten, hadden we al honing en voordat de Arabieren ons van Allah in kennis stellen, kenden wij Hem al als Wina’am (de naam van God in de Kusasi-taal van Noord-Ghana). De verklaring van de landheer ondermijnt in zijn geheel niet het specifieke karakter van het geloof en de geloofsbeoefening van christenen, moslims en van de Afrikaanse traditionele religie(s) in de familie. Het toont simpelweg het algemene Afrikaanse begrip dat religieuze verschillen de Afrikaan niet tegen zijn eigen soort of wie dan ook moeten doen keren, en dat ook nooit hadden moeten doen, voor de komst van het christendom en de islam naar het continent.

Ondanks deze beschrijving van de realiteit moet worden gezegd dat op het Afrikaanse continent heden ten dage voor- en tegenstanders van Afrika’s religieuze pluriformiteit strijden voor invloed en impact op de maatschappij. De voorstanders,  die door het Programma voor Christen-Moslim relaties in Afrika (PROCMURA) worden gestuurd, pleiten voor respect en aanvaarding van religieuze verschillen en het in vrede met zulke verschillen leven, in plaats van in gesegmenteerde delen.  De tegenstanders, die er in verschillende tinten te vinden zijn, proberen de religieuze pluraliteit te doen verdwijnen, tegen elke prijs, en inderdaad voor de hoogste prijs, zodat hun type religie en religiositeit de enige voor het continent wordt.

Het is het complexe karakter van deze strijd voor invloed en impact dat een veelomvattende aanpak vereist in betrekkingen tussen christenen en moslims. Deze omvat onder meer: betrekkingen op politiek, economisch, sociaal, cultureel, milieu- en religieus gebied. Dit zijn de podia van de 'strijd' voor invloed.

Deze lezing beoogt meer licht te werpen op de complexiteit van betrekkingen tussen christenen en moslims, en te betogen dat de strijd van Afrika een strijd is die zijn grenzen overstijgt, en evengoed een strijd in Europa is, als een strijd is waar diverse religies en culturen elkaar ontmoeten.

Over Rev. Dr. Johnson Mbillah

Dr. Johnson Mbillah is christelijk theoloog van de Presbyteriaanse Kerk van Ghana. Hij realiseerde zijn specialisatie in de islam en betrekkingen tussen christenen en moslims aan het Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak Colleges in Birmingham, en aan de University of Birmingham (UK).Hij haalde zijn Post-Graduate Diploma (PGD) en een Master of Philosophy (M.Phil) in respectievelijk 1998 en 1990. In 1999 behaalde hij een doctoraat in hetzelfde vakgebied aan de University of Birmingham.

Dr. Mbillah was gedurende zeventien jaar de algemeen adviseur (gelijkwaardig aan secretaris-generaal) van het Programma voor betrekkingen tussen christenen en moslims in Afrika (PROCMURA). Naast het werken met christenen en moslims in Afrika, trad hij bij diverse gelegenheden op als hulpbron voor de Afrikaanse Unie met betrekking tot betrekkingen tussen christenen en moslims en in een aantal gelegenheden voor de Europese Unie en de Verenigde Naties met betrekking tot zaken die verband houden met betrekkingen tussen christenen en moslims in Afrika.

Hij heeft op veel gebieden over betrekkingen tussen christenen en moslims in Afrika gepubliceerd en diende in verschillende adviesraden op het vlak van interreligieuze relaties. De laatste was de Interreligieuze Dialoogreferentiegroep van de Wereldraad van Kerken (WCC), waarvoor hij in oktober 2016 zijn inaugurele vergadering had.

Expert meeting “Faith and Citizenship: Interdisciplinary encounters”

Binnen het kader van de jaarlijks georganiseerde Hendrik Kraemer lezing organiseert de onderzoeksgroep Missiologie, in samenwerking met Stichting de Zending van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de expert meeting:  

‘Faith and citizenship: interdisciplinary encounters’

De expert meeting wordt voorafgaand aan de lezing in de ochtend, tussen 10:00 en 12:30 gehouden.

Wegens de kleinschalige vorm van de expert meeting, is deelname mogelijk via uitnodiging. Mocht u geen uitnodiging gekregen hebben en toch interesse en/of expertise hebben in dit onderwerp, verzoeken we u contact op te nemen met professor D. Nagy (d.nagy@pthu.nl).

Voertaal van de expert meeting  is Engels.

Over de Hendrik Kraemer lezing

De Hendrik Kraemer lezing is een initiatief van prof. dr. Mechteld Jansen en wordt door prof. Dr. Dorottya Nagy voortgezet in het kader van de bijzondere leerstoel missiologie, namens Stichting de Zending van de PKN. Het eert de nalatenschap van Hendrik Kraemer (1888—1965) door een vernieuwd missiologisch denken. De jaarlijkse lezing biedt hedendaagse vragen over hoe samen te leven met verschillen in geloof, denken en doen. Het probeert daarnaast inzichten te bieden, en missionaire betrokkenheid te genereren en dialoog te stimuleren.

In aansluiting op de lezing zal er de mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten.

Registratie

U kunt zich aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, tot 19 juni a.s.


The fifth Hendrik Kraemer Public Lecture

delivered by Rev. dr. Johnson Mbillah

The Complex Character of Christian-Muslim Relations in Africa: Protagonists and Antagonists of Africa’s Plural Religious Environment and the Struggle for Influence and Impact on Society

When: 21 June 2017, 14.30 

Where: PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (VU-Main Building, first floor)

Registration: via the registration form below before June 19th

The chair of Missiology of the Protestant Theological University in Amsterdam in cooperation with the foundation Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland cordially invites you to attend the fifth Hendrik Kraemer lecture, titled:

 “The Complex Character of Christian-Muslim Relations in Africa: Protagonists and Antagonists of Africa’s Plural Religious Environment and the Struggle for Influence and Impact on Society”

The lecture will be delivered by Rev. dr. Johnson Mbillah from Ghana.

The coexistence of Christian and Muslims is the central issue of this year’s public lecture. The expert meeting “Faith and Citizenship: Interdisciplinary encounters”  will take place prior to the public lecture , on the same day. The aim of both events is to address the complexities related to the coexistence of people of different faith and political views in everyday life. One of the questions of last year´s Hendrik Kramer day was: to what extent is islamophobia a form of racism? This question leads to a broader question this year: what are the dynamics between faith and citizenship and how do they manifest in societies in Europe and Africa?

The public lecture

It is well known that in many sub-Saharan African extended families and also in some households, Christians and Muslims live together, eat together; farm together; celebrate the diverse religious festivals together; share in the joys of birth and the sadness of death together; jointly work towards the development of the community together. This phenomenon, which may be described as practical theology brewed in the African pot, demonstrates the innate African spirituality that focuses on existential issues. This state of affairs has become the bedrock of African religiosity which is grounded in the philosophy ‘live and let live’ in harmony with our religious diversities.

This phenomenon which defies the norm in some countries around the world, compelled a curious onlooking visitor to ask an African landlord on how that was possible. The landlord replied: ‘before the Europeans brought us sugar we already had honey and before the Arabs informed us of Allah we already knew Him as Wina’am’ (the name of God in the Kusasi language of northern Ghana). The statement of the landlord, far from undermining the particularity of the faith and practice of Christians, Muslims and indeed practitioners of African traditional religion(s) in the family, was simply affirming the general African understanding that religious differences should not, indeed have never set the African against his own kind and for that matter anyone else, before the advent of Christianity and Islam in the continent.

In spite of the reality that is described, it has to be said that in the African continent today, protagonists and antagonists of Africa’s religious plurality struggle for influence and impact on society. Protagonists, spearheaded by the Programme for Christian-Muslim relations in Africa (PROCMURA), advocate for respect and acceptance of religious differences and living with such differences in peace and not in segmented pieces.  Antagonists who come in different shades seek to get rid of religious plurality at any cost and indeed at all cost so that their brand of religion and religiousity become the one and only for the continent.

The complex nature of these struggles for influence and impact are that which require a comprehensive approach in Christian-Muslim relations which among others things include: Christian-Muslim relations in the political, economic, social, cultural, environmental and religious spheres. It is in these spheres that the ‘battle’ for influence rest.

This lecture seeks to throw more light on the complexities of Christian-Muslim relations and to argue that Africa’s struggle is a struggle that transcends its borders and is as much a struggle in Europe as it is indeed a struggle where various religions and cultures meet.  

About Rev. dr. Johnson Mbillah

Rev. dr. Johnson Mbillah is a Christian theologian from the Presbyterian Church of Ghana. He did his specialization in Islam and Christian-Muslim relations at the Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak Colleges in Birmingham, and the University of Birmingham, (UK). He graduated with a Post-Graduate Diploma (PGD) and a Master of Philosophy (M.Phil) in 1998 and 1990 respectively. He obtained a Ph.D in the same field of study at the University of Birmingham in 1999.

Dr. Mbillah was the General Adviser (equivalent of General Secretary) of the Programme for Christian-Muslim Relations in Africa (PROCMURA) for seventeen (17) years. Apart from working with Christians and Muslims in Africa, he has on several occasions served as a resource to the African Union on Christian-Muslim relations and in a number of occasions with the European Union, and the United Nations on matters related to Christian-Muslim relations in Africa

He has published widely in the field of Christian-Muslim relations in Africa and served in several advisory boards on interfaith relations, the most recent one being the World Council of Churches (WCC) Interreligious Dialogue Reference Group which had its inaugural meeting in October 2016.

About the Expert Meeting

Linked to the public lecture, an expert meeting will be held with the title:

“Faith and Citizenship: Interdisciplinary Encounters”

Due to the small format of the expert meeting participation is by invitation. In case you did not receive an invitation but would like to participate as researcher or an expert in faith and citizenship, please do not hesitate to contact professor D. Nagy (d.nagy@pthu.nl).

The Expert Meeting will be held in English.

About the Hendrik Kraemer lecture

The Hendrik Kraemer lecture is an initiative of prof. dr. Mechteld Jansen and is continued by prof. dr. Dorottya Nagy, special chair missiology on behalf of the Stichting de Zending van de PKN (Dutch Protestant Church). It honours the legacy of Hendrik Kraemer (188-1965) by a revived missiological thinking. The annual lecture poses present-day questions on how to live together with differences in culture and religion. It also aims to offer insight and missionary engagement and to stimulate dialogue.

Practical information

The lecture will take place in the PThU-conference room, VU hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, first floor, E-wing.

Afterwards there will be the opportunity for meeting each other.

Registration

You can register through the form below, before June 19th.

Registration form Hendrik Kraemer lecture 2017

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.