Home/PAO 2019-2020/Studiereizen/Programma_Onopgeefbaar_verbonden

Programma ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met diverse partners. De theologische doordenking van de vragen rondom Israël/Palestina is daardoor in meerdere opzichten grensoverschrijdend. Naast kennismaking met het veelkleurige theologische en maatschappelijke landschap ter plekke, is er veel ruimte voor onderlinge gedachtewisseling en reflectie op verschillende posities die in de kerk worden ingenomen ten opzichte van Israël en de Palestijnse gebieden. Het studieprogramma beoogt niet alleen in Israël over grenzen heen te zien, maar ook in Nederland bruggen te bouwen. De reis wordt aangeboden met steun van de Gereformeerde Zendingsbond, Kerk in Actie en de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, de Stichting Aanpakken en de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek.

Het studieprogramma bestaat uit twee onderdelen, die nauw met elkaar verbonden worden. Het eerste deel is algemeen. Daarin doordenken we een aantal aspecten van de verbondenheid met het Joodse volk en van de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. Daarnaast stelt iedere deelnemer aan het programma een eigen leerdoel vast, dat in kleine groepen wordt uitgewerkt. De deelonderzoeken worden geïntegreerd in het totaal van het programma. De groepjes doen elkaar tussentijds verslag van de eigen bevindingen en raken hierover in gesprek. Deze onderlinge ontmoeting is een wezenlijk element van de theologische reflectie en persoonlijke (geloofs)vorming en krijgt mede gestalte door de vragen die vanuit de deelnemers naar voren komen.

De groep zal in totaal minimaal 16 en maximaal 25 deelnemers omvatten uit de volle breedte van de Protestantse Kerk.

Opzet

Het programma bestaat uit drie voorbereidingsdagen met colleges en workshops. De colleges geven een inleiding op enkele theologische, historische, sociologische en politieke vragen. In de workshops stellen de deelnemers hun eigen onderzoeksdoel vast en doen zij het nodige voorwerk voor het in Israël te verrichten onderzoek.

Naast deze voorbereidingsdagen vindt een persoonlijke voorbereiding plaats door het bestuderen van algemene literatuur en door een specifiek onderzoek met betrekking tot de eigen vraagstelling.

De kern van het programma bestaat uit een twaalfdaagse studiereis naar Israël/Palestina. De reis bevat een algemeen deel: verdiepende kennismaking met land en volk, de politieke situatie en verzoeningsinitiatieven, theologische reflectie, ontmoetingen en gesprekken met orthodoxe Joden, Messiasbelijdende Joden, Palestijnse christenen. Sleutelwoorden zijn hierbij academische doordenking en vertaling naar de praktijk. De reis wordt afgesloten met een symposium, met lokale sprekers en gesprekspartners.

Naast dit algemene deel van de reis houdt ieder zich tijdens enkele daarvoor vastgestelde timeslots in een kleine groep bezig met het zelfgekozen thema. Hiervoor wordt een specifiek programma aangeboden van bezoeken, ontmoetingen en interviews. Dit zelfgestuurde deel wordt begeleid door de studieleiders om het niveau en de haalbaarheid van het onderzoek te bewaken. Zij zullen hierover met de deelnemers in gesprek blijven, de studie begeleiden en waar nodig faciliteren. Verder zullen de studieleiders ervoor zorgen dat de deelonderzoeken inhoudelijk goed geïntegreerd worden in het geheel van het studieprogramma.

Na de reis volgt nog een evaluatieve dag, waarin reflectie op, en integratie van, de eigen ervaringen een plaats krijgen.

Kosten

De reis is dankzij subsidies zeer scherp geprijsd. Afhankelijk van het aantal deelnemers ligt de brutoprijs per deelnemer tussen € 2.250 en € 2.450. Wie de module in zijn geheel kan gebruiken binnen het aangestuurde deel van de PE van de PKN ontvangt een korting van € 1.050, waardoor de nettoprijs tussen de € 1.200 en € 1.400 zal liggen. De eigen bijdrage is als studiereis fiscaal aftrekbaar. De definitieve prijs wordt vastgesteld na het sluiten van de aanmeldingstermijn. De kosten voor eventuele extra studiepunten bedragen € 180.