Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/De toetsing in de clusters in het PAO

De toetsing in de clusters in het PAO

Het doel van een cluster is dat een predikant zich een maand lang kan bezighouden met één onderwerp (of aandachtsveld), waarbij z/hij het thema vanuit twee of drie disciplines benadert en daarvoor drie cursussen volgt. De organisatievorm van een cluster beoogt bij te dragen aan de rust om te studeren. Toetsing van een cursus heeft als doel dat een deelnemer de studieopbrengsten op een verantwoorde manier onder woorden brengt, zodat inzichtelijk wordt wat z/hij aan de cursus gehad heeft. Men doet dit primair voor zichzelf, maar omdat men de cursus als predikant volgt, legt men op deze wijze tevens verantwoording af.  De vorm van toetsing is de volgende.

Wanneer men het hele cluster volgt, schrijft men niet drie papers (voor elke cursus apart), maar eentje. Daarbij kan men kiezen voor de vorm van een essay of van een leerprocesnota. Met deze keuze is er een kans voor mensen met verschillende leerstijlen en -behoeften.

In een essay [1] werkt men één, zelf gekozen, vraag uit. Men verdisconteert daarbij zoveel mogelijk de drie perspectieven van de aangeboden cursussen. Gelet wordt op de academische competentie in de zin van kwaliteit van vraagstelling, argumentatie, verwerking van leerstof en conclusie. Omvang ca. 3000 woorden.

Wanneer men kiest voor een leerprocesverslag, dan beschrijft men de eigen startvraag en vervolgens de manier waarop het eigen denken zich gedurende de route van die maand heeft ontwikkeld. Men besluit met een conclusie van wat men geleerd heeft en welke nieuwe vragen er uit voortvloeien. Kort gezegd gaat het dus respectievelijk over leervraag, leerweg en leerresultaat. [2] Hier staan meer de hermeneutische, personale en integratieve competenties centraal. Omvang ca. 3000 woorden.

Wanneer men één cursus uit het cluster volgt, volgt men de toetsvorm die bij die cursus is vermeld.  Wanneer men twee cursussen volgt geldt in principe dezelfde regeling als bij het volgen van het hele cluster.

De cursisten sturen hun essay of leerprocesverslag aan een van de docenten. Deze geeft er korte feedback op.  Tijdens de cursus overlegt u zelf met de docent aan wie u uw paper wilt zenden. Wanneer een docent teveel papers ontvangt, kan een andere docent uit het cluster de feedback  verzorgen.


[1] Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een wetenschappelijk of cultureel onderwerp, waarin de schrijver zijn/haar persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen. [2] Een leervraag beschrijft concreet wat men hoopt te leren, incl. de  persoonlijke motivatie. De deelnemer bepaalt dit zelf. Het kan bv. om een dilemma gaan waar men op stuit of om een ervaren deficit in kennis en vaardigheden. Hoe beter men weet wat men wil leren en hoe specifieker men dit formuleert, hoe beter het resultaat ook zal zijn.