Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/De pastor als ethicus - D192010
Cursuscode:
D192010
ECTS:
2
Docenten:
prof. dr. Theo Boer
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
B
Wanneer
30 & 31 januari 2020
Deadline inschrijving:
Aanmelden

De pastor als ethicus

Omgaan met morele keuzen in de beroepspraktijk

Beschrijving

De predikant heeft in het pastoraat op twee manieren met ethiek te maken. De ethiek van het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat zij of hij om met macht en gezag, met schaarse tijd, te hoog gestelde of botsende verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen? Ethiek in het pastoraat gaat over de pastorant die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn vragen rondom seksualiteit en gender, echtscheiding, keuzen rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzen rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid. In deze tweedaagse cursus richten we ons op beide niveaus van morele reflectie. Er wordt een methode aangereikt voor het omgaan met morele vragen. We gaan in op de rol van de Bijbel in de omgang met ethische vraagstukken. Op beide dagen gaan we exemplarisch dieper in op concrete vraagstukken. Op dag één gaat  het over omgaan met geheimen; op dag twee over ingrijpende medische beslissingen.

Doelstelling

Na deze cursus:

  • hebben de deelnemers kennisgenomen van het Utrechtse stappenplan ethiek;
  • zijn ze in staat om leiding te geven aan het morele gesprek in de plurale gemeente;
  • hebben ze verbindingen gelegd tussen hedendaagse ethische vragen en bronnen uit Schrift en traditie;
  • deze kennis toegepast op het terrein van enkele concrete vragen
  • en zicht gekregen op de wijze waarop zij kunnen omgaan met ethische vragen die het eigen functioneren als pastor betreffen

Competenties

In deze cursus wordt gewerkt aan de volgende competenties: pastorale competentie, hermeneutische competentie, ethische competentie.

Toetsing

De deelnemers schrijven een case-study van maximaal 3.000 woorden over een concreet ethisch vraagstuk ‘in het pastoraat’ of ‘van het pastoraat’. Dit paper maakt gebruik van de cursusliteratuur plus tenminste één anderen wetenschappelijke tekst.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie: Toetsing in een cluster.

Doelgroep

Gemeentepredikanten en kerkelijk werkers met een interesse voor ethiek en/ of met een behoefte om beter om te kunnen gaan met complexe ethische vraagstukken in een plurale gemeente.

Literatuur (komt beschikbaar als pdf)

  • Henk ten Have, Ruud ter Meulen en Evert van Leeuwen, Medische ethiek. Derde, herziene druk (of later). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. Daarvan Hoofdstuk 7, Communicatie (over geheimhouding).
  • L.L.E. Bolt (2003), Het stappenplan: een structuur voor ethische reflectie en discussie. In: L.L.E. Bolt, M.F. Verweij & J.J.M. van Delden (et al.), Ethiek in praktijk (pp. 17-32). Tweede, geheel herziene druk. Assen.
  • Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 136-48 (over pluraliteit)
  • Theo Boer en Dick Mul, ‘The Bible and Medical Ethics’, in: CMF-Bulletin 2014, 2 (internationale special, juli 2014), 4-7 (over de vier bijdragen van de Bijbel aan de theologische ethiek volgens James M. Gustafson).

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Autoriteit en Verantwoordelijkheid, de andere cursus is:

- 13 en 14 februari 2020: samengevoegde cursus van 'Tussen Hooglied en #MeTo & Religieuze autoriteit en gender'