Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Heilsteksten uit Jesaja 40-55
Cursuscode:
D181913
ECTS:
2
Docenten:
Dr. M.C.A. Korpel
Kosten:
€ 580,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
29 t/m 30 oktober 2018
Deadline inschrijving:
14 sep 2018
Aanmelden

Heilsteksten uit Jesaja 40-55

 

Docent: Dr Marjo C.A. Korpel

 

Beschrijving

In de advents- en kersttijd worden vanuit het Oude Testament veelal heilsteksten uit het eerste deel van het boek Jesaja gelezen. Het tweede deel van het boek Jesaja biedt echter een hele verzameling van heilsteksten die veel minder vaak gelezen worden, maar die juist in de huidige tijd van nog steeds dreigend terrorisme, onberekenbare regeringsleiders en bedreigde schepping enerzijds en religieuze verwarring, zoeken naar God, troost, bemoediging en zingeving anderzijds, een ander geluid laten horen. Door de historische achtergrond van de val van Jeruzalem en de ballingschap, die een diepe breuk heeft geslagen in de geschiedenis van Israël, kunnen teksten uit de tweede Jesaja ineens verrassend nieuw klinken in de advents- en kersttijd. De profeet die zelfs het vergaan van de wereld niet voor onmogelijk hield (Jesaja 51:6) heeft een krachtige boodschap van heil neergezet die zijn weerga niet kent, waarbij hij opmerkelijk genoeg  participatie van de mens in Gods opbouwende scheppingswerk niet uitsluit.

De teksten bieden ook mooie homiletische en retorische voorbeelden van een spreker die in een tijd van geestelijke armoede en apathie een boodschap van hoop en troost weet te bieden. De Hebreeuwse teksten die gelezen worden komen vaak ook weer terug in het Nieuwe Testament, zoals Jesaja 40:3-5; Jesaja 42:1-3; Jesaja 53:1-3; Jesaja 55:1. De passages zullen zowel bestudeerd worden in hun brede bijbelse context als ook in die van de oudoosterse wereld waartegen deze profetieën zijn afgezet. Op deze wijze kan ook de brug geslagen worden tussen de context van toen en die van nu. Door te zoeken naar de punten van overeenkomst zal de actualiteit en kracht van de teksten voor de hedendaagse prediking naar voren komen.

 

                                                                                 

Doelstelling
Na deze cursus

 • heeft de deelnemer een goed inzicht in de betekenis,  boodschap en historische achtergrond van de gelezen teksten
 • is de deelnemer in staat zelfstandig andere teksten uit Jesaja 40-55 uit te leggen en te vertalen naar de actualiteit in prediking, meditatie en leerhuis

 

Competenties
Basiskennis van Hebreeuws, exegetische en hermeneutische bekwaamheden

 

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die zich voorbereiden op advent en kerst .

 

Toetsing

De deelnemers schrijven een verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of hun werksituatie (essay, artikel, leerprocesverslag, catecheseplan); zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en zenden het daarna aan de docent.

 

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

 

Literatuur

Ter voorbereiding:

 • Mark J. Boda, J. Gordon McConville (eds), Dictionary of the Old Testament Prophets, Downers Grove: Intervarsity Press, 2012 (hierin o.a. artikelen "Book of Isaiah", "Intertextuality and Innerbiblical Interpretation", "History of Prophecy", "Prophecy and Psychology""Prophecy and Society", "Prophecy and Tradition", "Prophets in the New Testament")
 • John Goldingay, The Theology of the Book of Isaiah, Downers Grove: Intervarsity Press, 2014. 160pp.

 

Voorts aanbevolen literatuur:

 • Shalom Paul, Isaiah 40-66 (Eerdmans Critical Commentary), Grand Rapids: Eerdmans, 2012.
 • John Goldingay, The Message of Isaiah 40-55: A Literary-Theological Commentary, London: T&T Clark, 2005
 • Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary, Downers Grove: Intervarsity Press, 1993.
 • Carolyn Sharp, The Oxford Handbook of the Prophets, Oxford University Press, Oxford, Oxford University Press, 2016
 • John Day (ed), Prophecy and the Prophets in Ancient Israel. London: T&T Clark, 2010.
 • Over de redactie van het boek Jesaja: H.G.M. Williamson, The Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah's Role in Composition and Redaction, Oxford: Clarendon, 1994.
 • Over Jesaja in het Nieuwe Testament: John. F.A. Sawyer, The Fifth Gospel: Isaiah in the History of Christianity, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • Over de structuur van Jesaja 40-55: M.C.A. Korpel, J.C. de Moor: The Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, Leiden: Brill, 1998.

Dezecursus is onderdeel van het cluster Bronnen en methoden.

De andere 2 cursussen zijn

12 t/m 13 november 2018 - Doordenken over advent en kerst: welk heil vandaag? De theologische betekenis van de incarnatie

26 t/m 27 november 2018 - Advent en kerst: hoe kan ik erover (s)preken?