Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Update kerkorde in het licht van Kerk 2025
Cursuscode:
D-PAO-1718-20B
ECTS:
2
Docenten:
Dr. mr. K.W. de Jong
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
18 en 19 juni 2018
Deadline inschrijving:
4 mei 2018
Aanmelden

Update kerkorde in het licht van Kerk 2025

Docent: dr.mr. Klaas-Willem de Jong

Beschrijving

De synode van de PKN heeft twee opeenvolgende rapporten  ‘Waar een Woord is …’ aanvaard als route van de PKN naar kerkzijn 2025 (kortweg: Kerk 2025). De synode heeft zich in november 2016 gebogen over een eerste tranche voorstellen om de kerkorde te wijzigen en daarover in eerste lezing een besluit genomen. Deze ging met name over de regio/classis. Een tweede tranche is voorzien voor april 2017. Deze betreft, opnieuw in eerste lezing, de overige thema’s. De bespreking van de consideraties van beide tranches en de synodale besluitvorming in tweede lezing daarover zullen volgens de planning in het najaar van 2017 plaats vinden. De nieuwe structuur zal dan per 1 januari 2018 worden ingevoerd. Verder is er nog een derde tranche waarin de thematiek van predikant en mobiliteit zal worden uitgewerkt. De vaststelling daarvan in tweede lezing is voorzien voor april 2018. Ten gevolge van Kerk 2025 zullen de kerkorde en de daarop gebaseerde kerkelijke praktijk op een groot aantal punten wijzigen. Tijd daarom voor een update.

De update  bestaat uit vier delen:

  • Introductie van de gewijzigde kerkorde tegen de achtergrond van het project Kerk 2025 in een kerkrechthistorisch (PKN 2004, NHK, GKN, ELK, andere voorgangers) en kerkrechtvergelijkend kader  (contemporaine kerkordes/structuren)
  • Analyse van de nieuwe teksten
  • De teksten worden geplaatst in een ecclesiologisch-oecumenisch perspectief
  • Toepassing

Doelstelling

De deelnemers kunnen na afloop van de cursus

  • de nieuwe kerkordelijke teksten plaatsen in het kader van eerdere kerkorden van de PKN en haar rechtsvoorgangers en van hedendaagse kerkorden van andere kerkgenootschappen;
  • de nieuwe kerkordelijke teksten beoordelen in het licht van de missionaire context van de PKN, in het bijzonder van hun eigen kerkelijke gemeente;
  • de vernieuwde kerkorde toepassen.

Competenties

De gestelde doelen dragen bij aan de hermeneutische, disciplinaire (beliefs – kerkrecht) en agogische (beleid) bekwaamheid.  

Toetsing

  • Iedere deelnemer schrijft voorafgaande aan de cursusdagen een persoonlijke positiebepaling ten aanzien van Kerk 2025 en de gevolgen die dit globaal heeft gehad op een van de drie tranches met wijzigingen. In de eigen positiebepaling zijn de missionaire perspectieven van de eigen kerkelijke context expliciet verdisconteerd. Omvang: max. 1000 woorden.
  • Iedere deelnemer schrijft na de cursusdagen een beschouwing over een of een aantal samenhangende ordinantiebepalingen. De keuze wordt verantwoord ten opzichte van de eigen kerkelijke context. De invalshoek kan kerkrechthistorisch, kerkrechtvergelijkend, ecclesiologisch of misscionair van karakter zijn. Ook is een combinatie van accenten denkbaar. Omvang: max. 2500 woorden.

Studiepunten: 2 ects

Literatuur

Omstreeks begin mei zal de literatuur worden opgegeven.