Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Pionieren en nieuwe kerkplekken ontwikkelen (cluster Kerk, cultuur en samenleving)
Cursuscode:
D-PAO-1718-13P
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. H.P. de Roest
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
19 en 20 juni 2018
Deadline inschrijving:
6 apr 2018
Aanmelden

Pionieren en nieuwe kerkplekken ontwikkelen

Docent: prof. dr. Henk de Roest

Beschrijving

Steeds meer lokale kerkelijke (wijk- en dorps)gemeenten richten zich op de ontwikkeling van pioniersplekken en op missionaire trajecten, waarin men zich richt op rand- en buitenkerkelijken. Te onderscheiden zijn: gemeentegroeigroepen, Alpha- en Bètacursussen, Emmaüs-geloofscursussen, cursussen 'oriëntatie of kennismaking met het christelijk geloof'. De laatste vijf jaar is in Nederland bovendien steeds meer aandacht voor pionieren: nieuwe kerkplekken naast de bestaande. Pioniers beginnen met luisteren en present zijn de wijk, of organiseren op creatieve wijze vieringen voor doelgroepen. Missionair betekent opnieuw: missionaire (geloofs-)gemeenschapsvorming. Ontmoetings- en inloopcentra ontwikkelen zich tot nieuwe kerkplekken, activiteiten voor ouders met jonge kinderen worden Kliederkerken, gespreksgroepen of bijbelcursussen worden beschouwd als nieuwe vormen van kerk-zijn. Er wordt daarbij nadrukkelijk gekeken naar de Angelsaksische context: fresh expressions, emerging church…

In deze cursus analyseren we momenten in de dynamiek van het pionieren en het ontwikkelen van nieuwe kerkplekken aan de hand van casusmateriaal, recent verschenen empirisch onderzoek op dit terrein en praktisch-theologische theorievorming. Predikanten verrichten beperkt praktijkonderzoek, waarbij de aandacht is gericht op nieuwe kerkplekken van gemeenten van orthodoxe, ‘gewone PKN-gemeenten’ én gemeenten van meer vrijzinnige signatuur.

Doelstellingen

De cursisten hebben aan het einde van de cursus:

  • Kennis van de laatste ontwikkelingen in de missionaire communicatie in de eigen Nederlandse context.
  • Inzicht in nieuwe mogelijkheden in de eigen werksituatie tot nieuw missionair werk, en vaardigheid om daaraan beleidsmatig sturing te geven.
  • Verbreding van eigen vaardigheid om verworven theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

Competenties

U bevordert uw disciplinaire (praktisch-theologische) en agogische (veranderingen initiëren en begeleiden) bekwaamheden.

Toetsing

De cursisten schrijven een ontwerpplan waarin ze de stapsgewijs de strategie beschrijven die nodig is om in de eigen context te pionieren. Dit plan wordt door de docent van feedback voorzien en beoordeeld met 'voldaan' of 'aanvulling of correctie gewenst'.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘Kerk, cultuur en samenleving’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in clusters.

Doelgroep

Wie betrokken is bij of geïnteresseerd is in allerlei vormen van pionierswerk en/of missionair werk..

Studiepunten: 2 ECTS

Literatuur (capita selecta uit):

·         Gert Noort, Stefan Paas, Henk de Roest & Sake Stoppels, Als een kerk (op) nieuw begint. Handboek voor missionaire gemeentestichting. Boekencentrum 2008.  

·         Michael Moynagh, Church for Every Context. An Introduction to Theology and Practice. SCM Press 2012, 512 pp.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Kerk, cultuur en samenleving. De andere twee cursussen zijn:

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.