Home/PAO/PAO1718/Leider tegen wil en dank (cluster Theologisch leiding geven)
Cursuscode:
D-PAO-1718-04S
ECTS:
2
Docenten:
Dr. G.M.G. Teugels, prof. dr. K. Spronk
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
29 en 30 mei 2018
Deadline inschrijving:
29 mrt 2018
Aanmelden

Leider tegen wil en dank

Mozes als leider in de Bijbel en in de rabbijnse literatuur

Docenten: dr. Lieve Teugels en prof. dr. Klaas Spronk

Beschrijving

Mozes kan beschouwd worden als een voorbeeldig leider die zichzelf ook laat leiden voor God. Hij doet het echter wel met vallen en opstaan. Zijn leiderschap is niet onaangevochten en kent ook veel mislukking. In deze cursus gaan we daar nader op in, op basis van exegetisch handwerk en via bestudering van de rabbijnse literatuur, met name parabels uit Midrasjiem. In deze teksten wordt beeldend uitgelegd hoe Mozes eigenlijk liever bedankte voor de taak van leider (als de geliefde knecht van de koning die de verantwoordelijkheid te veel vond), hoe hij gefrustreerd was door de klachten van zijn volk, en ook door het feit dat hij niet de Jordaan over zou mogen steken naar het beloofde land. De midrasj spint Mozes’ ongenoegen over dit laatste bijna ad nauseam uit.

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus heeft men

  • een goed zicht op de literaire en bijbels-theologische hoofdlijnen van de gelezen teksten uit Exodus als basis voor de preek of een leerhuis;
  • een overzicht over de verscheidenheid aan rabbijnse literatuur en de verschillende tradities over Mozes;
  • inzicht in de joodse hermeneutiek en de manier waarop deze ingebracht kan worden bij het verbinden van degelijke exegese en toepassing van de tekst.

Competenties

Exegetische en hermeneutische bekwaamheden

Toetsing

De deelnemers schrijven een verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of hun werksituatie (essay, artikel, leerprocesverslag, catecheseplan); zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en zenden het daarna aan de docenten.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘theologisch leiding geven’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Doelgroep

Predikanten die hun exegetische vaardigheden willen verbeteren en hun hermeneutische bekwaamheden willen verrijken aan de hand van rabbijnse manieren van Bijbellezen.

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS

Literatuur

Naast de bekende naslagwerken op het gebied van de exegese van Exodus en van de joodse bronnen kan hier speciaal verwezen worden naar:

  • A. C. Kooyman, Als een Koning van vlees en bloed. Rabbijnse parabels en midrasjiem (Kampen: Kok, 1997) (tweedehands te koop; uittreksels kunnen verschaft worden);
  • D. Baron, Moses on Management (New York: Pocket Books, 1999)
  • R. Roukema e.a. (eds), The Interpretation of the Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman (Peeters, Leuven, 2006)
  • “Moses”, Hebrew Bible and Old Testament 1/1 (2012).

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Theologisch leiding geven. De andere twee cursussen zijn:

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.