Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Christelijk geloof en evolutie
Cursuscode:
D-PAO-1617-11B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. G. van den Brink
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
16, 17 januari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
2 dec 2016
Aanmelden

Christelijk geloof en evolutie

Op zoek naar een theologische plaatsbepaling


Docent: Prof. dr. G. van den Brink

Beschrijving

Laten nieuwe wetenschappelijke inzichten aangaande het ontstaan en de ontwikkeling van leven(svormen) op aarde zich rijmen met klassiek-christelijke geloofsopvattingen? Of moeten die laatste het begeven onder de druk van de eerste, zoals collega Carel ter Linden suggereert in zijn boekje 'Wat doe ik hier in godsnaam?' (2013)?

Op zoek naar een antwoord op die vraag bespreken we samen concept-hoofdstukken uit het boek Christelijk geloof en evolutie (werktitel) dat momenteel door de docent geschreven wordt. Thema’s die aan de orde komen zijn: Hoe hebben protestantse theologen in het verleden gereageerd op de evolutietheorie? Gesteld dat standaardversies van het evolutie-verhaal min of meer kloppen, wat betekent dat dan eventueel voor de Schriftleer, voor de antropologie, voor de zondeleer (was er een historische zondeval?), voor de voorzienigheidsleer en voor het probleem van het kwaad (wordt dat onoverkomelijk?)? Maar ook: welke constructieve bijdrage zou de protestantse theologie van haar kant aan het debat kunnen leveren – in welk licht kan zij de ‘kille’ wetenschappelijke gegevens plaatsen?

Doelstelling

De cursus beoogt een oriëntatie te bieden in een even complexe als aangelegen problematiek: hoe verhouden christelijk geloof en evolutiedenken zich tot elkaar? Daarbij worden spannende vragen niet geschuwd, maar worden wel de uitersten vermeden; werkhypothese is dat beide verenigbaar zijn – hetgeen betekent dat we ons niet willen verliezen in discussies over creationisme enerzijds en/of atheïstisch naturalisme anderzijds. De opbrengsten van de cursus kunnen doorvertaald worden naar catechese, leerhuis/kringwerk en in het algemeen naar podia waar geloofsbezinning aan de orde is.

Competenties

De competenties die in deze cursus versterkt worden zijn met name van academische (in dit geval vooral: dogmatische) en hermeneutische aard. Het gaat om nader doordenken en actualiseren van klassiek-theologische noties met het oog op een concrete hedendaagse “uitdaging”.

Toetsing

Aansluitend op de cursus schrijven de deelnemers een essay van ca. drie pagina’s waarin zij uiteenzetten hoe zij zelf met de thematiek van de cursus omgaan, en wat ze in dit verband tijdens de cursus geleerd hebben.

Doelgroep

Predikanten met een specifieke belangstelling voor de hedendaagse discussie over de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Aantal studiepunten (ECTS): 2, eventueel uit te breiden tot 2,5

Literatuur

Concept-hoofdstukken uit Christelijk geloof en evolutie (of uit de Engelstalige pendant ervan), welke voorafgaande aan de cursus (onder embargo) beschikbaar gesteld zullen worden; eventueel ook nog enkele andere teksten.

Voor wie zich vast wil inlezen: Denis R. Alexander, Creation or Evolution: Do We Have to Choose?, Oxford 2014 (2e dr.; 1e dr. 2008 is ook goed), en/of René Fransen, Gevormd uit sterrenstof, Vaassen 2009.