Home/PAO 2019-2020/PAO1617/De Maaltijd van de Heer (Beliefs)
Cursuscode:
D-PAO-1617-05B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. J. Muis, dr. E.P. Schaafsma, dr. P.H. Vos
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
4 en 5 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
21 apr 2017
Aanmelden

De Maaltijd van de Heer in theologisch en ethisch perspectief

Docent(en): Prof. dr. Jan Muis, dr. Petruschka Schaafsma, dr. Pieter Vos

Beschrijving

De Maaltijd van de Heer bestaat concreet uit een aantal handelingen en uitspraken die teruggaan op het Nieuwe Testament en die in de traditie van de kerk vorm hebben gekregen. Door deze woorden en daden ontvangen de deelnemers aan de Maaltijd gemeenschap met Jezus Christus en zijn gemeente en met het koninkrijk van God. Hoe wordt deze gemeenschap tot stand gebracht? In welke zin is zij heilzaam? En wat betekent zij voor het concrete leven van hen die er in delen? Uitgaande van de viering van de Maaltijd van de Heer zoals die in de Protestantse Kerk in Nederland plaatsvindt zoeken we in deze cursus een antwoord op deze theologische en ethische vragen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft de predikant        

  • kennis genomen van en inzicht gekregen in enkele recente theologische en ethische reflecties over de Maaltijd van de Heer;
  • beter zicht gekregen op het heil dat in de Maaltijd van de Heer tot expressie komt en op het moreel goede leven dat er in vervat is en dat er uit voortvloeit;
  • beter begrip gekregen van de manier waarop dit heil en dit goede leven in geloofsuitspraken en ethische uitspraken omschreven kunnen worden.

Competenties

Hermeneutische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid (Beliefs), ethische bekwaamheid

Toetsing

De deelnemers schrijven een essay waarin zij aangeven welke theologische en ethische implicaties van de maaltijd van de Heer voor hen zelf centraal staan en welke niet wanneer zij de Maaltijd bedienen en vieren. Zij geven een doordenking en evaluatie hiervan in het licht van de bestudeerde literatuur en groepsdiscussies. Twee andere cursisten geven hierop feedback. Wanneer deze is verwerkt wordt het eindresultaat aan de docenten gezonden. Deze geven geen feedback meer maar bepalen of het eindresultaat voldoende is.  

Doelgroep

Predikanten die

  • naar een theologisch en ethisch verantwoorde vormgeving van de Maaltijd van de Heer zoeken,
  • de theologische zin en ethische strekking van de sacramentele woorden en handelingen in de viering van Maaltijd van de Heer beter willen verstaan
  • de betekenis van de Maaltijd van de Heer voor het geloof en het morele leven van de gemeente willen doordenken.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster De maaltijd van de Heer. De andere twee cursussen binnen dit cluster vindt u hier (sources) en hier (practices). Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.