Home/PAO/PAO1617/De kerkelijke ambten in de steigers
Cursuscode:
A-PAO-1617-37B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. J. Muis en dr. mr. K.W. de Jong
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
30 mei, 20 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
14 apr 2017
Aanmelden

De kerkelijke ambten in de steigers

Docenten: 

Prof. dr. Jan Muis en dr. mr. Klaas-Willem de Jong

Beschrijving 

Met Kerk 2025 staat de Protestantse Kerk in de steigers. Ongemerkt geldt dat ook voor de ambten. Het lijkt alsof het in Kerk 2025 primair om praktisch-organisatorische kwesties gaat. Maar is dat wel zo? Welk effect hebben de veranderingen op bijvoorbeeld de ambten, op hun functie en betekenis? Vier voorbeelden/tendensen. In de huidige kerkorde is het mogelijk met een minimum van 4 ambtsdragers een kerkenraad in stand te houden. Deze lijn lijkt zich in Kerk 2025 voort te zetten. Welke specifieke betekenis hebben de verschillende ambten bij een dergelijke ‘minimale’ bezetting van de kerkenraad? Naast predikanten verrichten kerkelijk werkers en pioniers vergelijkbare werkzaamheden. Wat is in deze context het eigene van het predikantsambt? Kerk 2025 suggereert dat het territoire model zijn langste tijd heeft gehad en plaats maakt voor een congregationalistisch keuzemodel. Welke fundamentele impact heeft dit op het predikantsambt? Tot slot de ‘bisschop’. Welke invloed zal deze nieuwe figuur hebben op de kerkelijke organisatie en de ambten? In deze cursus willen we drie dingen doen. In de eerste plaats analyseren we welke positie de ambten innemen in de huidige Protestantse Kerk en het model van Kerk 2025. In de tweede plaats gaan we na welke noties centraal staan in de ambten zoals die zich tot in de Protestantse Kerk ontwikkeld hebben: wat is van blijvende betekenis? In de derde plaats schetsen we hoe in een model als van Kerk 2025 de ambten eruit zouden kunnen zien. Invalshoeken: ecclesiologie en kerkrecht.

Doel                     

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat a) kritisch te reflecteren op de huidige ambtelijke positie van henzelf en van hun mede-ambtsdragers  in de Protestantse Kerk en b) zich een verantwoord beeld te vormen van de ambten in het kader van Kerk 2025, meer in het bijzonder van hun eigen ambtelijk functioneren in die context.

Competenties

Met name de verbindende (4), representatieve (5) en integratieve (16) competentie.

Toetsing             

1) De deelnemers beschrijven voorafgaand aan de cursus een voorbeeld uit hun eigen praktijk waarin hun ambt en ambtsbewustzijn duidelijk aanwezig waren. Ze geven daarbij aan welke aspecten van het ambt daarbij in het bijzonder een rol hebben gespeeld. Ze sturen hun bijdrage uiterlijk een week vóór de cursus via blackboard naar mededeelnemers en docenten (omvang: ten hoogste 1000 woorden).

2) Na afloop van de cursus schrijven de deelnemers tegen de achtergrond van de cursus een werkstuk met hun visie op de ambten en hun eigen ambtelijk functioneren in de hedendaagse en toekomstige kerk (omvang: 2500-3000 woorden).

Doelgroep         

Predikanten die kritisch willen nadenken over de ambten in de huidige kerk en die van de nabije toekomst (Kerk 2025).

ECTS: 2 ECTS, beliefs

Literatuur

Voorafgaande aan dinsdag 30 mei:

Voorafgaande aan dinsdag 20 juni:

  • Zie hiervoor te zijner tijd de blackboardpagina van de cursus.