Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Liberaal Christendom
Cursuscode:
A-PAO-1617-22B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. H.S. Benjamins
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
13, 27 maart 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
27 jan 2017
Aanmelden

Liberaal christendom

Docent: Prof. Rick Benjamins

Beschrijving

In het boek Liberaal Christendom (2016) heeft een aantal Nederlandse theologen onder woorden gebracht wat ze verstaan onder ‘liberale gemeentetheologie’. In veel open, pluralistische, maatschappelijk betrokken en oecumenisch georiënteerde gemeenten worden allerlei activiteiten ontplooid die te maken hebben met belangrijke zaken als gemeenteopbouw, liturgie, diaconaat of buurtpastoraat. De theologische reflectie op het eigen gedachtengoed blijft echter dikwijls impliciet en is daardoor diffuus. De reden is de grote pluraliteit of weerzin tegen dogmatisme.

Het zogenaamde liberale theologische denken, zoals je dat onuitgesproken kunt vinden in de genoemde gemeenten, wordt door recente ontwikkelingen onder druk gezet. Het grootste probleem lijkt te zijn dat deze gemeenten zijn beïnvloed door de moderne theologie, terwijl die theologie niet goed meer lijkt te passen bij het huidige postmoderne  denkklimaat. Een liberale theologie wordt uitgedaagd door post-liberale theologie en moderne gemeenten moeten zich hervinden in de postmoderniteit. Daarom stellen we de vraag: wat is de theologische basis van open en oecumenische gemeenten en hoe kan die nu opnieuw worden verwoord?

We zullen allereerst actuele ontwikkelingen inventariseren en begrippen preciseren: wat is modern, liberaal, post-liberaal en postmodern? Vervolgens proberen we de theologie van open, pluralistische gemeenten te expliciteren, vooral aan de hand van het genoemde boek Liberaal christendom. Daarna kijken we naar verschillende uitwerkingen van zo’n theologie. We maken daarbij gebruik van capita selecta uit de in de literatuurlijst genoemde boeken van  Paul Rasor, Douglas Ottati, en Theo Hobson.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

  • kunnen de deelnemers zichzelf en hun gemeenten theologisch beter plaatsen in de huidige ontwikkelingen van kerk en samenleving
  • kunnen ze de eigen theologie  duidelijker verwoorden en in gesprek brengen
  • hebben ze een scherper zicht gekregen op de theologische ‘fundamentals’ van liberale gemeenten

Competenties

Hermeneutische en disciplinaire (Beliefs) bekwaamheid

Toetsing

De deelnemers schrijven na afloop een reflectie op de theologie van zichzelf en hun gemeente of werkkring en reageren op tenminste één reflectie van een andere deelnemer.

Studiepunten 2 ECTS

Literatuur

  • Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red.), Liberaal Christendom (2016),
  • Paul Rasor, Faith without Certainty. Liberal Theology in the 21st Century (2005),
  • Douglas Ottati, Theology for Liberal Protestants: God the Creator (2013)
  • Theo Hobson, Reinventing Liberal Christianity (2013).

 Uit de genoemde literatuur worden hoofdstukken geselecteerd.