Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Reijer de Vries, de/Publicaties

Medewerkers

Dr. R.J. de Vries

Dr. R.J. de Vries

Universitair docent
Locatie:Amsterdam
Afdeling:PT Practices

Publicaties

2020

2019

'Sacro-carescape: understanding mutual pastoral care in a network society', NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73/1 (2019), 17-32. DOI: https://doi.org/10.5117/NTT2019.1.002.VRIE

'De spierkracht van de gemeente. Over de plaats van onderling pastoraat', Kerk en Theologie 70/2 (2019), 131-150.

met Theo de Wit, 'Een kleine denktank: het Centrum voor Justitiepastoraat (2009-2019). Terugblik en vooruitblik', Pastorale Verkenningen 14/3 (december 2019), 13-17.

2018

‘Aandachtige betrokkenheid. Over de betekenis van onderling pastoraat’, Kerk en Theologie 69/1 (2018), 59-76.

‘Straffälligenhilfe und Kirche in den Niederlanden’, in: Marie-Therese Reichenbach, Sabine Bruns (Hg.), Resozialisierung neu denken. Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Freiburg: Lambertus 2018, 94-105.

'Models of Mutual Pastoral Care in the Footsteps of Maarten Luther', NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72/1 (2018), 41-56. DOI: https://doi.org/10.5117/NTT2018.1.VRIE

'Welk badwater en hoe? Reactie op de basismethodiek GV van Job Smit', Pastorale Verkenningen 13/1 (2018), 10-12.

met Guus van Loenen, Jacques Körver, Martin Walton, 'Case Study of “Moral Injury”: Format Dutch Case Studies Project', Health and Social Care Chaplaincy 5/2 (2017), 281-296. Website: https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/25562128/HSCC_ThirdEdit_van_Loenen_MW_170622_def.pdf

met R. van der Knijff, ' Kerken kunnen meer betekenen voor ex-gevangenen', Wijkbrief Grote Kerk Gemeente Dordrecht 22/3 (september 2018), 7-9.

'Dietrich Bonhoeffer's Contribution to Prison Chaplaincy', Justice Reflections 49 (2018), JR 324, 1-7.

Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Renske Kruizinga (red), Hoop in de bajes. Nijmagen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018, Vol. 12 Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat.

met Theo W.A. de WIt, 'Inleiding: Hoop in de bajes en de identiteit van de justitiepastor', in: in: T. W. A de Wit, R.J de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018, 7-10.

‘Reconstructies van de biecht? Over de betrekkelijke waarde van een biechtritueel in het protestantse justitiepastoraat’, in: T. W. A de Wit, R.J de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018,73-88.

‘Variaties bij biechtreformaties. Een hulp bij het biechtgesprek in het protestantse justitiepastoraat’,  in: T. W. A de Wit, R.J de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018, 89-108.

2017 

'Spiritualiteit en detentie vanuit pastoraal-theologisch perspectief', Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 2017/2, 55-63.

met R. van der Knijff, 'Weinig nazorgcontacten. Kerken kunnen meer betekenen voor ex-gevangenen', De Waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond 105 (2017), nr. 32/33, 13-15. 

'Gebed en gebruik van teksten en beelden in het pastoraat. Een verkenning', Ouderlingenblad 94 (2017), nr. 1083, 6-8. 

Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Onze manier van straffen. Essays van geestelijk verzorgers bij justitie. Nijmegen: WLP 2017.

met Theo de Wit, 'Inleiding: geestelijke verzorging in borderline times', in: Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Geestelijke verzorging bij justitie in borderline times. Nijmegen: WLP 2017, 1-5.

'"Getuigen van Jezus" – een pastorale bijsluiter', in: Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Geestelijke verzorging bij justitie in borderline times. Nijmegen: WLP 2017, 31-48.

'Samenleven in geschonken vrijheid. Hoe geloofsgemeenschappen in de nazorg de verbinding met ex-gedetineerden kunnen versterken', in: Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Geestelijke verzorging bij justitie in borderline times. Nijmegen: WLP 2017, 71-83.

'Verbinding versterken', http://kerkenmetstip.nl/wp-content/uploads/2018/01/2017-R.J.-de-Vries-Verbinding-versterken.pdf 

2016

'Grenzen zwischen Kirche und Gefängnis seelsorglich überschreiten', Wege zum Menschen 68/1 (2016), 65-79.

met M. van der Kamp, 'Een daad van medemenselijkheid. Over de plaats van het theologische begrip "schuld" binnen het herstelgerichte justitiepastoraat'', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en N. den Toom (red.), Koorddansen. Ethische vragen in justitiële inrichtingen. Nijmegen: WLP 2016, 111-117.

'Dietrich Bonhoeffer als uitdaging voor de justitiepastor. De betekenis van Bonhoeffers bipolaire concept van zielzorg voor de taakopvatting van de justitiepastor binnen het herstelgerichte justitiepastoraat', in:T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en N. den Toom (red.), Koorddansen. Ethische vragen in justitiële inrichtingen. Nijmegen: WLP 2016, 119-137.

2015

'Het pastorale gebed als afsluitingsritueel', Theologia Reformata 58/1 (2015), 6-24,  

https://ugp.rug.nl/TR/article/download/29907/27218

'Betrek kerk meer bij terugkeer gedetineerden', Nederlands Dagblad 27 maart 2015, 8-9.

'Rouwondersteuning door gemeenteleden', Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw 92 (mei 2015),nr. 1059, 14-17.

'De ex-gedetineerde: ons een zorg', in: PThU, Mini-symposium De ex-gedetineerde ons een zorg, Amsterdam: PThU 2015, 12-27. 

http://theoluniv.ub.rug.nl/124/1/Exgedetineerde_ons_een_zorg_2015.pdf

'Onderzoek naar religie en nazorg', Pastorale Verkenningen. Tijdschrift voor het justitiepastoraat 10/2 (2015), 27-30.

'Rouwondersteuning door gemeenteleden', in: G. Kramer-Hasselaar & R. Vissinga (red.), Pastoraat bij sterven en rouw. Handreiking voor bezoekmedewerkers. Utrecht: Kok, 2015, 62-66.

met R. van der Knijff, 'Religieus geïnspireerde nazorg in Zwolle', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie. Nijmegen: WLP 2015, 113-135.

2014

'Opwekken tot omzien naar elkaar. Over de betekenis van onderling pastoraat', Kerk en Theologie 65/2 (2014), 165-181.  http://oud.boekencentrum.nl/images/files/Kerk_Theologie_65_2_Inhoud.pdf 

met H. Noordegraaf, 'Kerk met Stip - naar een inclusieve kerk? Een case-study', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Lost in Translation. De (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving. Nijmegen: WLP 2014, 77-94.

'Justitiepastores en de kerk: een gebroken relatie?', Pastorale Verkenningen. Tijdschrift voor het justitiepastoraat 9/2 (2014), 22-25.

'Zorg voor rouwenden', Woord & Dienst 63/12 (2014), 26-28.

2013

'De meerstemmige pastor. Een analysemodel voor de verhouding van de justitiepastor tot de kerk', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie. Nijmegen: WLP 2013, 5-21.

'De kracht van de vergeving', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie. Nijmegen: WLP 2013, 83-98.

2012

‘Een gemiste kans. Pleidooi voor onderzoek naar Calvijns pastoraat’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 66/2 (2012), 105-119.

‘Knooppunt tussen netwerken. De betekenis van de kerkelijke vrijwilliger bij Justitiepastoraat voor de plaatselijke geloofsgemeenschap’, http://www.kerkenmetstip.nl/userfiles/R%20J%20%20de%20Vries%20Lezing%20KmS%2022-09-2012.pdf.

‘Preken als medegevangene. Barths communicatie met gevangenen in zijn preken’, in: T.W.A. de Wit, R. de Vries en R. van Eijk (red.), ‘Graag een normaal gesprek’. Geestelijk verzorgers aan het werk met gedetineerden. Nijmegen: WLP 2012, 55-75.

2011    

‘Individueel pastoraat bij Calvijn’, Theologia Reformata 54/1 (2011), 27-43.  file:///C:/Users/R.J/Downloads/32290-%23%23default.genres.article%23%23-39447-1-10-20181024.pdf

‘Het verkondigende gespreksmodel’, Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 2011/3, 12-18.

2010

‘Zonder aanpassing geen vrijheid’, Woord en Dienst 59/23 (2010), 42-43 (oorspronkelijke titel ‘Pastorale speelruimte’).

‘Een praktijk van barmhartigheid’, Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 2010/4, 13-15.

2009

‘Pastoraat als discipelschap. Over de bijdrage van Thurneysen aan de hedendaagse pastoraaltheologie’, Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 2009/1, 51-61.

‘De hoorder in de homiletiek van E. Thurneysen’, Kerk en Theologie 60/2 (2009), 160-178.

‘Als de trein maar niet ontspoort’, Woord en Dienst 58/3 (2009), 26-27.

2008

Gods Woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen. proefschrift PThU 2008. Gorinchem: Narratio 2008.

‘De opbouw van de preek’, in: H.C. van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer: Boekencentrum 2008, 100-110.

‘In gesprek met Thurneysen’, in: Postille 60. Zoetermeer: Boekencentrum 2008, 128-140.

2007

‘Pastoraat als vriendschap. Een protestantse benadering van de pastorale organisatie’, VPWinfo.nl. Kwartaalblad van VPW Nederland. Utrecht, 2007/4, 12-13. https://www.vpwinfo.nl/images/VPWinfo.nl/Jaargangen/2007-4.pdf

2006

Pastor voor leden en liefhebbers’, Woord en Dienst 55/13 (2006), 10-11.

2005

‘De pastor als leider bij de uitvaartdienst’, Woord en Dienst 54/12 (2005), 14-15.

2004

‘Tussen schuld en vergeving’, Ouderlingenblad. Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw 81 (2004), nr. 940, 3-6.

2003

‘Pastoraat als storing. Over de ‘breuk’ als model voor de normatieve identiteit in het pastoraat’, in: G. Immink en H. de Roest (red.), Praktische theologie in meervoud. Identiteit en vernieuwing. Zoetermeer: Boekencentrum 2003, 45-60.

1989

Pastoraat in de krisis. Doctoraalscriptie RU Utrecht 1989 (eigen beheer).